Joomla module supported by best sites poker the poker information site.
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg

175Sport dla Wszystkich, Recykling dla Każdego” wpisuje się w realizację nowego programu TAFISA “Take Back Your Streets!”, finansowanego przez Fundację Coca Cola.

Celem programu jest promowanie aktywności fizycznej jako części codziennego życia oraz przywrócenie przestrzeni publicznych, takich jak ulice, parki, skwery jako miejsc do organizacji wydarzeń sportowych, festiwali i codziennej aktywności fizycznej. Program skierowany jest do organizacji i obywateli, którym zależy na odwróceniu tendencji do nieaktywnego stylu życia, a także pragną aby ich działania włączone zostały w światową inicjatywę.

Fundacja RECAL i TAFISA ufundowały nagrody dla organizacji najlepiej promujących idee “Take Back Your Streets!” w Polsce. Na części wydarzeń Fundacja przeprowadzi konkursy łączące sport i recykling – oczywiście aluminiowych puszek po napojach. Obecnie przygotowujemy szczegóły następujących działań:

- Puszkowane napoje izotoniczne TAFISA 2016. Dostępne (najprawdopodobniej) od początku maja 2016 dla uczestników wydarzeń sportowych z terenu całego kraju. Szczególne miejsce zajmą w tym roku działania realizowane pod szyldem “Take Back Your Streets!”.

- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Sport dla Wszystkich, Recykling dla Każdego”. Technika i format dowolne. Atrakcyjne nagrody od Fundacji RECAL i TAFISA.

- Seminarium dla organizatorów wydarzeń sportowych. Oczywiście O szczegółach, w tym dacie, miejscu i programie poinformujemy już wkrótce.

Organizatorzy wydarzeń sportowych chcący dołączyć do inicjatywy “Take Back Your Streets!”, zobowiązani zostaną do zamieszczenia na swojej stronie i w materiałach informacyjnych logo TAFISA i „Take Back Your Street!”.

"Sport for All, Recycling for Everyone" is part of a new program of TAFISA "Take Back Your Streets", funded by the Coca Cola Foundation.

The aim of the program is to promote physical activity as part of everyday life and restoration of public spaces such as streets, parks, squares as places for the organization of sporting events, festivals and daily physical activity. The program is addressed to organizations and citizens who depend on reversing the trend to an inactive lifestyle, and wish that their activities were included in the global initiative.

In Poland, the Foundation RECAL and TAFISA funded awards for best organization promoting the ideas of "Take Back Your Streets". On the part of the events the Foundation will conduct contests combining sport and recycling - of course, aluminium beverage cans. We are now preparing the details of the following actions:

- Canned isotonic drinks TAFISA 2016. Available (most likely) from the beginning of May 2016 for participants of sport events in Poland. A special place will take activities carried out with “Take Back Your Streets!”.

- National draw competition "Sport for All, Recycling for Everyone". Technique and format are optional. Attractive prizes from the Foundation RECAL and TAFISA.

-Seminar for organizers of sporting events. Of course, about the details, including the date, venue and program we will inform soon.

The organizers of sporting events to join the initiative "Take Back Your Streets", will be obliged to publish on its website and in informational materials the logo of TAFISA and "Take Back Your Street".Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1
58-371 Boguszów-Gorce
tel./fax. 74-844-03-05

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

 

 

Zapraszamy też na:

Dzikowiec zaprasza

Operator

Copyright 2012. Joomla 2.5 templates free. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach